"Propuestas de contratación"
Sólo usuarios internos

 

Obxecto:   Tipo de Expediente:
Data: Dende o     Ata o     Estado:
   

Inicio

Exp.nº.307/18

REDACCIÓN DE PROXECTO E DIRECCIÓN DE OBRA DO CAMBIO DE CUBERTA E ACONDICIONAMENTO DO EDIFICIO MIRALLES

Importe de licitación 59.900.-€ (12.579.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade

Exp.nº.303/18

XESTIÓN INTEGRA DA ESCOLA INFANTIL DA UNIVERSIDADE DE VIGO NO CAMPUS DE OURENSE

Importe de licitación 1.200 EUROS CANON BIANUAL (252.- EUROS)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 28/02/2018

Exp.nº.P3/18

SEGURO DE ACCIDENTES PARA OS ALUMNOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación O importe máximo de licitación (prima anual por alumno) refírese a modalidade 1, e é de 1,3 euros (recargos e impostos engadidos). O importe a aboar por cada alumno é de 10,7 euros na modalidade 2 manténdose inalterable durante toda a duración inicial do contrato, ou de se-lo caso, das súas prórrogas. (0,00)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 23/02/2018

Exp.nº.P4/18

PÓLIZA DE RESPONSABILIDADE CIVÍL PARA A UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 56.000.-€ (todos os impostos incluídos) (0,00.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 19/02/2018

Exp.nº.01/18

ADQUISICIÓN DE SERVIDORES PARA A INFRAESTRUCTURA DE VIRTUALIZACIÓN DO ATIC

Importe de licitación 120.000 (25.200)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 19/02/2018

Exp.nº.02/18

MOBILIARIO DE OFICINA EN EDIFICIO CAMPUS DA AUGA DE OURENSE

Importe de licitación 40000 (8400)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade

Exp.nº.306/18

SERVIZO DE OPERACIÓN, MANTEMENTO E MELLORA CONTÍNUA DO CAMPUS MULTIMEDIA DA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 215.000.-€ (45.150.-€)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 27/02/2018

Exp.nº.332/17

SERVIZO PARA A POSTA EN ORBITA DUN NANO SATELITE TIPO CUBESAT DE 2U (LUME 1)

Importe de licitación 150.000 (31.500)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 01/02/2018

Exp.nº.331/17

SERVIZO DE CAMPUS CAMP NA UNIVERSIDADE DE VIGO

Importe de licitación 2 Lotes +info
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento aberto
Fin do prazo de presentación: 05/01/2018

Exp.nº.24/17

EQUIPAMENTO PARA O FUNCIONAMENTO DUNHA PLANTA PILOTO DE CUBIERTAS IMPERMEABILIZANTES NA UNIVERSIDAD DE MATANZAS CUBA

Importe de licitación 26.446 (5.553,66)
Forma de tramitación: Ordinaria
Procedemento: Procedemento negociado sen publicidade


Contacto
Copyright © 2011 Universidade de Vigo. Todo-los dereitos reservados